Ochrana dýchacích cest při zdolávání mimořádných událostí

Ochrana zdraví při zdolávání mimořádné události je velmi důležitá nejen pro profesionální příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS), ale i pro členy Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen JSDH). Zatímco HZS jsou vybaveny prostředky pro ochranu zdraví u JSDH toto není samozřejmostí. Cílem článku je osvětlit některé mýty a neznalosti u členů JSDH, ale i příslušníků HZS.

Při zdolávání jakékoliv mimořádné události je nutné se chránit ochrannými prostředky. Je zřejmé, že HZS i JSDH jsou vybavovány prostředky proti mechanickému působení na povrch lidského organismu (ochranné obleky, přilby, rukavice, apod.).

Výrazným způsobem se však opomíjejí, především u JSDH, daleko nebezpečnější negativní účinky na lidský organismus. Nejprostupnější cestou jak "nejlépe" ohrozit lidský organismus jsou dýchací cesty. Dýchání je životně důležitý proces, který nemůžeme nijak zvlášť ovlivnit. Naopak, při fyzické námaze nebo i psychické zátěži se dechová frekvence zvyšuje. To jen usnadňuje průnik chem. látek do organismu a zvyšuje možné následující komplikace.

Obecně je nutné dbát při zdolávání mimořádné události zvýšený pozor na tři důležité charakteristiky:

  • teplota vdechovaného vzduchu,
  • koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu,
  • množství nebezpečných chem. látek ve vdechovaném vzduchu.

První charakteristika je poměrně jednoduše rozpoznatelná, problém s vyšší teplotou vdechovaného vzduchu vzniká při požárech. Při vyšších teplotách hrozí popáleniny dýchacích cest, při nižších teplotách (ale dlouhodobém pobytu) hrozí dehydratace organismu, možný je i výskyt kombinace těchto projevů.

Koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu je opět důležitou charakteristikou. Obecně je ve vzduchu 21% kyslíku, při jeho poklesu vznikají symptomy jako prohlubující se dýchání, dušnost, malátnost, apod. Při poklesu kyslíku na zhruba 18% (různé zdroje uvádějí různé hodnoty) může docházet k bezvědomí, při dalším poklesu dochází k poruchám mozku a smrti. Obecně se nedá stanovit jak dlouho je možné v takovém prostředí pobývat, ale při nízkých koncentracích může docházet k nevratným poškozením mozku v řádu několika minut.

Pokud jedna ze dvou charakteristik nastane - dochází k rychlým fyzikálním odezvám lidského organismu a tedy tyto charakteristiky jsme schopni poměrně dobře rozeznat. Toto se však nedá říci o třetí charakteristice - množství nebezpečných chemických látek ve vdechovaném vzduchu.

Nebezpečné chemické látky jsou obecně v malém (i větším) množství všude kolem nás. Míru nebezpečnosti chem. látky je tzv. toxicita. Míru toxicity základních chem. látek můžete najít v nařízení vlády NV č. 178/2001, O stanovení limitu pracovního prostředí. Zde se udávají hodnoty smrtelné a hygienická minima.V tabulkách jsou uváděny i některé chemické látky, jenž vznikají jako produkty hoření. Tyto látky jsou uváděny v ppm, tzn. 10-4 objemu vzduchu a ne v objemových procentech (jako je tomu u kyslíku ve vzduchu), což jsou hodnoty několikanásobně menší. Příklad pro představu: v 1m3 nádobě vody jsou to řádově decilitry (i jen několik "štamprlí" - v závislosti na dané látce). Velký mýtus je, že se s těmito látkami můžeme setkat pouze při spalování plastů. Lidskému organismu nebezpečné látky mohou vznikat i při spalování koberců, záclon, polystyrenu, ale i přírodních materiálů (natřených, namořených různými chemickými látkami. Jak je zřejmé, při hašení požárů se již nesetkáváme pouze s oxidem uhličitým a při nedokonalém spalování i mnohem nebezpečnějším oxidem uhelnatým.

Chemické látky mohou být lidskému organismu nebezpečné při mnohem menších koncentracích, než je smrtelná dávka. Při určitých koncentracích může docházet k dalším nezvratným jevům. Ty mohou být okamžité, ale mnohem častěji se projeví zdravotními komplikacemi po dlouhé době (dny, měsíce, roky). Velmi častý jev je vznik nádoru rakoviny, může docházet k onemocnění štítné žlázy, poruchám rozmnožovacích orgánů, apod.

Závěrem je nutné říci, že v dnešní době není možné podceňovat zplodiny hoření při hašení požárů. Hasit, vyklízet, rozebírat objekty či prostředky bez použití dýchacího přístroje je hazard s Vaším zdravím. Nebezpečné chemické látky v drtivé většině případů nejsou vidět, nemají zápach a jejich nebezpečné koncentrace mohou poměrně často vznikat ještě dlouho dobu po uhašení požáru - při rozebírání konstrukcí, dohašovacích pracích, apod.

Aeero


Grafický návrh StastnyWeb - webdesign | Obsah a kód Hasic.Bad © 2007