Rizika spojená s pořízením a provozem dýchací techniky

1. Úvod

Rizika (respektive problémy) spojené s pořízením dýchací techniky se netýkají pouze nákupu, ale i dalšího provozování těchto prostředků. Příspěvek obsahuje několik rad a informací týkající se tohoto procesu.

Dýchací přístroj je komplet, skládá se ze samotného dýchacího přístroje, tlakové láhve se vzduchem a ochranné masky. V dalším textu bude tento komplet nazýván "dýchací přístroj" (dále jen DT). Každý z těchto segmentů může výrazně ovlivnit pořízení či provozování.

Všechny jednotky Sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) jsou více či méně závislé na finančních prostředcích obce. Pro účelné provozování DT je nutné s rozvahou zodpovědět základní otázky:

  • kolik finančních prostředků je nutné vynaložit na pořízení DT,
  • kolik finančních prostředků je nutné vynaložit na provoz DT,
  • zvolit typ DT,
  • kolik DT je vhodné pořídit.

2. Finanční propočet pořízení DT

Jak je zřejmé, pořízení DT je závislé na množství finančních prostředků. Cenově nejpřijatelnější je bezúplatný převod či bezúplatná zápůjčka od HZS. To s týká především podtlakových SATURNů S5 a S7 (stejný typ DT, různé ocelové láhve s množstvím vzduchu 5l nebo 7l). Ochranné masky jsou především CM4. V rámci možností HZS je však možné zapůjčit i přetlakové DT.

Další možností pořízení DT je nákup. Ve většině případů se DT nakupují již jako součást nákupu nové techniky a cena DT je tedy zahrnuta do celkové částky vozidla.

Posledním řešením je nákup samotných DT. Obecné pravidlo je, že podtlakový DT je výrazně levnější než přetlakový.

3. Finanční propočet dalšího provozování DT

Provozování DT není zanedbatelnou otázkou jak z hlediska finančního tak i časového. DT je nutné provozovat v souladu s požadavky výrobce i s platnou legislativou. Např. dle požadavků daných §8 vyhl. MV č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, je nutné po 1/2 roce (nezávisle, byl-li DT použit) provést kontrolu těchto DT (měřící zařízení mají většinou jen na HZS). Výrobce doporučuje kontrolu DT po každém použití. Dále je pak nutné, aby členové JSDH byli vyškoleni jako "nositel dýchací techniky". Vhodné je s DT provádět výcvik, nejlépe v podmínkách imitující zásah, ale toto není podmínkou. V intervalech daných výrobcem je nutné provádět na DT pravidelné revize, výměny některých dílů, termíny se mohou u jednotlivých DT dosti lišit. Obecné pravidlo je opět, že podtlakový DT je výrazně levnější než přetlakový. Velmi důležité je, zaměřit se na maximální dobu použitelnosti (např. ochranné masky, tlakové láhve).

4. Volba typu DT

O volbě typu DT rozhoduje zejména finanční otázka pořízení a provozování DT. O volbě DT se vždy poraďte i s vedením územně příslušného HZS, také výrazně komunikujte s vedoucím Chemické služby.

Měřící přístroj u HZS nemusí být schopen změřit Vaše pořízené DT. A pak tedy nejste schopni naplnit požadavky výše uvedené vyhlášky a tedy by jste DT neměli vůbec používat.

Tento bod (volba typu DT) v žádném případě nepodceňujte, vyvarujete se problémům s kontrolami DT. Někteří prodejci nabízejí pouze DT, bez ochranných masek, či tlakových lahví. Nejvhodnější je volit již celý komplet, takovým způsobem je možné získat i nezanedbatelné slevy (při nákupu). Zaměřujte se i na detaily, např. některé typy masek se nedají použít na některé velikosti obličejů.

Obecně se dá říci, že je vhodné pořizovat DT, které využívá HZS v rámci kraje, ale opět zdůrazňuji, je nutná komunikace s vedením HZS a vedoucím Chemické služby.

5. Volba počtu DT

Je nutné mít na paměti, že vyšší počet DT bude přímo úměrně zatěžovat finanční rozpočet při pořízení a provozování DT. Opět záleží na Vašich finančních možnostech, na typu vozidla, v kterém DT budete převážet, počtu lidí ve výjezdové jednotce, apod. Pořízení je účelné již od dvou kusů DT. Ke každému DT bych doporučoval náhradní tlakovou láhev, pro případ delšího použití DT.

6. Závěr

Závěrem lze říci, že pořízení DT vyžaduje na JSDH, potažmo obce, větší nároky na finanční zajištění. Při úvaze o potencionálním pořízení DT o tomto informujte zástupce obce. Finanční stránka provozu DT se nedá obecně vyjádřit, ale v rámci provozu více let se jedná o tisícové částky. Dále pak, před pořízením DT toto diskutujte se zástupci HZS pod který územně spadáte (které služby jsou Vám schopni poskytnout zdarma - kontroly, plnění tlakových lahví, prostory k výcviku, apod.) a zejména diskutujte s vedoucím Chemické služby.

Sám za sebe bych nedoporučoval (právě z důvodů finančních nákladů - vzhledem k počtu výjezdů, školením, apod.) pořízení DT jednotkám JPOV, jednotkám JPOIII bych toto zvažoval, v případě pořizování DT bych doporučoval podtlakové DT (např. DT řady SATURN) nebo postupné pořízení přetlakových DT, u JPOII bych na pořízení DT trval, kromě podtlakových SATURNů bych zvažoval pořízení přetlakových DT.

Ovšem teorie a praxe jsou si v tomto směru hodně vzdálené a cesta za úspěchem je vždy trnitá.

Hodně úspěchů a co nejméně zásahů s DT přeje Aeero


Grafický návrh StastnyWeb - webdesign | Obsah a kód Hasic.Bad © 2007