Povinnosti v souvislosti s používáním DT

1 ÚVOD

V článku "Ochrana dýchacích cest při MÚ" je popsáno proč je důležité používat dýchací přístroj při zdolávání mimořádné události (dále jen "MU"), v článku "Pořizování DT a rizika" je zase stručný popis jakým způsobem si dýchací přístroj (dále jen "DT") obstarat. Jak je z obou článku zřejmé, DT je velmi dobrý sluha, ale také je to sluha poměrně náročný na provoz z hlediska finančních nákladů i z hlediska legislativních povinností. Povinnosti vyplývající z legislativy jsou zaměřeny na bezpečnou a správnou provozuschopnost a jsou velmi podobné u jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen "JSDH") i Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen "HZS kraje"). U HZS kraje nebývá s dodržování povinností problém, u JSDH už většinou ano, proto bych se na JSDH zaměřil dále v textu.

2 POVINNOSTI DANÉ LEGISLATIVOU

Obecně se dá říci, že provoz DT je legislativně stanoven ve formě povinností na DT jako takový (včetně jednotlivých jeho komponentů) a dále pak na nositele dýchací techniky (tj. člověka). Obecně za splnění všech povinností zodpovídá (pokud není smluvně řešeno jinak) provozovatel, tj. u JSDH většinou obec (jako majitel DT a zároveň zřizovatel JSDH). U zápůjček od HZS kraje je toto složitější, je nutné si zjistit všechny informace a zejména toto upřesnit ve smlouvě (DT jsou majetkem HZS kraje, povinnosti nositele DT si zajišťuje obec).

2.1 Povinnosti vyplývající pro provoz DT

Prvním a nejdůležitějším podkladem pro správné používání DT je "Návod na použití DT". V návodu na použití je popsán seznam lhůt pravidelných revizí DT, kontrol DT, výměn některých základních dílů (jako jsou O kroužky, membrány, apod.) a samozřejmě se zde dozvíte jak postupovat při kontrole před použitím, atd. Toto se týká i návodů na použití jednotlivých komponentů DT (ochranných masek nebo i plícní automatiky). Je velmi nutné, aby jste při nákupu DT a jednotlivých komponentů získali od prodejce tyto návody na použití ke všem komponentům DT, samozřejmě v českém jazyce.

Některé věci však nemusí být v návodu na použití stanoveny (výrobce je nemusí ani požadovat), to ovšem neznamená, že nejsou dány jinými (právními předpisy). Základním právním předpisem je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcí vyhláška MV č.247/2001 Sb. ve znění vyhlášky MV č. 226/2005 O organizaci a činnosti jednotek PO. Uvedenou legislativu si doporučuji přečíst a nastudovat. Bezprostředně k DT je ve vyhlášce stanoveno několik základních povinností:

  • §5, odst.7 - velitel dobrovolné jednotky ustanovený zřizovatelem určí hasiče, kteří v jednotce plní úkoly speciálních služeb (CHTS, strojní, spojové,apod.) - velmi doporučuji si někoho takového určit,
  • §7, odst.2 - minimální vybavení JSDHO - viz. příloha 4 - zde se dozvíte jaký je minimální počet DT u Vaší JSDH a jestli je vůbec musíte mít,
  • §8, odst.5 - záznamy o kontrolách se archivují 5 let - doporučuji archivovat veškeré záznamy spojené s DT po dobu 5 let,
  • §8, odst.4, písm. c) - kontroly 1x za půl roku u DT - jak je z textu zřejmé, je zde striktně stanoven požadavek tzv. "půlroční kontroly" a nikde se nepíše, zda-li byl DT použit nebo nebyl. Tzn., že i když nebyl DT po dobu 1 roku použit, musí být zkontrolován. Na druhou stranu, pokud je v návodu od výrobce lhůta kratší, platí samozřejmě lhůta uvedená v návodu na použití.

DŮLEŽITÉ, pravidelná revize není půlroční kontrola!! Pravidelnou revizi provádí pouze určená servisní střediska, půlroční kontrolu provádí vesměs HZS kraje pomocí speciálního přístroje (měřící stolice) a kontrolu provádí vyškolení příslušníci Chemické služby. Pokud Vámi pořízené DT nebudou schopni na HZS kraje změřit (jejich měřící stolice toho nebude schopna), nesmějí Vám kontrolu provést a Vy jste v "knedli", protože nebudete moct používat DT v souladu s danými předpisy viz výše a jediné řešení je vždy DT poslat do servisního střediska, které Vám kontrolu "řádně osolí". Proto je důležité s HZS kraje nákup (či pořízení) DT konzultovat, jsou-li daný typ DT schopni změřit.

2.2 Povinnosti vyplývající pro nositele dýchací techniky

Povinnosti vyplývající na nositele DT jsou dvojí, jedná se o povinnosti vyplývající opět z vyhlášky MV č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (bývalá vyhláška MV č. 247/2001), kde je uvedeno:

  • §8, písm. a) - věcné prostředky PO smí používat jen hasiči s příslušným osvědčením o odborné způsobilosti,
  • §8, odst.2 - úprava zevnějšku u nositele DT,

K těmto bodům není třeba další velká diskuse, vstupní školení (teoretické i praktické) doporučuji provést u HZS kraje nebo ve specializovaných školách (Jánské Koupele, apod.). Co se týče případných dalších školení, doporučuji se obrátit na vedoucího CHS na Vašem územním odboru (většinou má nějaký nastavený systém školení). Ke druhému bodu, každá netěsnost mezi ochrannou maskou a tváří vytváří možné nebezpečí. U podtlakového DT je riziko přisávání zplodin hoření, u přetlakového DT je riziko odfoukávání vzduchu, což má následek rychlého poklesu zásoby vzduchu v lahvi, případně zamrznutí redukčního ventilu.

Dalším nutným legislativním požadavkem je roční lékařská prohlídka pro každého nositele DT. Prohlídka a její rozsah je dán nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Opět není třeba další komentář, vše najdete v textu tohoto nařízení.

3 ŘÁD CHEMICKÉ SLUŽBY

Výše uvedený rozbor legislativy je společně závazný pro HZS kraje i pro JSDH obcí. Na konci roku 2006 vyšel SIAŘ č. 30/2006 (Řád chemické služby), který naleznete na tomto webu v sekci ke stažení, kde je popsána spousta jiných požadavků. Tento SIAŘ je však závazný pouze pro jednotky HZS kraje, u JSDH toto neplatí, neboť v čl.1, odst. 4 tohoto SIAŘe je uvedeno "Zřizovatelé ostatních druhů jednotek požární ochrany mohou určit závaznost tohoto řádu i pro své jednotky. Tzn., že uvedený SIAŘ může být pro tyto jednotky pouze doporučující. Nutností je však pro JSDH dodržování povinností popsaných v kapitole č. 2 tohoto článku. Bližší a doporučující článek jak si řídit Chemickou službu ve Vaší jednotce JSDH, Vám popíšu v dalším článku.

Hodně úspěchů přeje Aeero


Grafický návrh StastnyWeb - webdesign | Obsah a kód Hasic.Bad © 2007